A Forma-1 kvíz szolgáltatás leírása és szabályai

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az Atmedia Kft. által szervezett Forma 1 kvíz szolgáltatás leírása és szabályai.I. ALAPFOGALMAK:

Forma-1 kvíz

A 2016. március 19. napján induló, új, normál díjas SMS alapú szolgáltatás: a Forma 1 kvíz. A szolgáltatás lényege, hogy egy kvízjáték keretében a résztvevők SMS-ben válaszolnak a feltett kérdésekre, kiválasztva a kérdésekhez tartozó válaszlehetőségek közül az általuk helyesnek véltet. Csak a helyesen megválaszolt kérdések beküldői a résztvevők, akik részt vesznek a nyeremények kisorsolásában.

A játék kérdéseit az MTVA biztosítja.

A Forma 1 kvíz szolgáltatás technikai lebonyolítója a Telekom NewMedia Zrt – továbbiakban TNM -, szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – továbbiakban MTVA. A szolgáltatás megrendelője az Atmedia Kft.

Résztvevők

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos az SMS küldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A normál díjas SMS kvízjátékot igénybe vevő személyeket a későbbiekben résztvevőkként definiáljuk.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A játék általános bemutatása:

A Forma 1 kvíz szolgáltatás célja, hogy az m4-en futó Forma 1 versenysorozat tartalmára, eredményeire vagy a hozzájuk közel álló általános témákra rákérdezve egy tudás alapú, interaktív játékot hozzon létre, melyben a helyes választ beküldők közül a szerencsés nyertesek értékes ajándékokat nyerhetnek.


2. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

- bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató, bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből normál díjas SMS üzenet küldésére van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni.

a. A résztvevő számára igénybevehető szolgáltatás menete:

- A résztvevők a televíziós spotból értesülnek a kérdésről, amelyhez a megadott válaszok betűjele közül elküldik az általuk helyesnek véltet (‘F1’; ‘F2’; ‘F3’ ; ) a 06-30-555-5512-es telefonszámra.

- Amennyiben a résztvevő válasza sikeresen megérkezett: a TNM válasz SMS-ben jelzi a résztvevőnek, miszerint a válasza sikeres volt.

3. A teljes szolgáltatás időtartama

A Forma 1 kvíz a szolgáltatást megrendelő Atmedia Kft. irányából 2016. március 19. napján 06:00 órától keződik és 2016. november 27. napján az aznapi F1 futam kezdetétől számított egy óra elteltével lezárul, mely időszak végén az az MTVA döntése értelmében - újabb bejelentést követően - határozatlan ideig meghosszabbítható.

Futamonkénti szolgátatás időtartama

A Forma 1 kvíz szolgáltatástban résztvevő személyek irányából a szombati (időmérő) élő adás kezdetekor indul, és vasárnap a futam kezdetétől számított egy óra elteltével lezárul.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A nyertes kiválasztása sorsolás útján közjegyző jelenlétében történik. A Forma 1 kvíz kisorsolt nyertesét az TNM telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

Azok között a résztvevők között, akik a jelen Játékszabályzatban rögzítettek szerint SMS- ben elküldték helyes válaszukat a játék kérdéseire a megadott határidőn belül, a játék érvényességének időtartama végén – a Forma 1 kvíz esetében a vasárnapi futamokat követően - a TNM kisorsolja a nyereményeket. A nyeremények hetente változhatnak. A nyereményekről a felhívó televíziós spotból lehet értesülni.

Azon részvevők között, akik ugyanazon telefonszámról csak és kizárólag helyes választ küldtek be a játék kérdéseire SMS-ben a megadott határidőn belül, és minden egyes Forma 1 kvíz játékban (hétről-hétre) részt vettek, a játék érvényességének időtartama
végén – 2016. november 27-ei utolsó futam alkalmával – a TNM kisorsolja a főnyereményt.

A nyertes hiteles és teljeskörű azonosítását követően az Atmedia nyereményt biztosító Partnere gondoskodik a nyeremények kiosztásáról.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a TNM azt a résztvevőt, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;

• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;

• ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

A kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a helyes választ tartalmazó SMS) hívja vissza a TNM.

3. A nyertes kiértesítése:

A Forma 1 kvíz kisorsolt nyerteseit a TNM. értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 60 (hatvan) percen belül vagy az adást követő első munkanapon.

4. A nyeremények kifizetésének feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

- név; anyja neve; születési hely és idő;
- személyi igazolvány szám és adóazonosító jel (ha nem kiskorú a nyertes)

A nyeremény átvételekor igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.

A nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul, hogy nevét és személyét (értve ezalatt kép vagy tv-s megjelenést, szereplést) az MTVA promóciós célokra felhasználhatja. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint) rendelkezésre kell állnia.
5. Adatkezelés

A résztvevő az SMS elküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép, hang/filmfelvétel készülhet, amelyet az MTVA, továbbá a TNM által meghatározott más médiaszolgáltató korlátozás nélkül bemutathat. Az adás időpontjáról felek közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, az MTVA, valamint TNM vagy általuk meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő engedélyezi, hogy az MTVA, valamint TNM a játék szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti, hogy a játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a játékhoz megadott személyes adatokat az MTVA valamint TNM a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A résztvevő az MTVA, valamint TNM munkatársaitól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az MTVA Bp. 1039 Kunigunda útja 64., valamint TNM az alábbi címen vagy elérhetőségen: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében az MTVA adatkezelő, míg a TMN az MTVA megbízása alapján és annak keretei között adatfeldolgozó.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013.

6. Felelősség kizárása
A hibás (pl. rossz név, kód, tévesztés) vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett SMS-ekért az MTVA az Atmedia Kft. valamint a TNM semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

Az MTVA, az Atmedia Kft. valamint a TNM a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A Forma 1 kvíz önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat.

A TNM az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A TNM a résztvevők személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások szerint kezeli.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM 06-1-372-4950-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni munkanapokon 0-24 óra között.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az MTVA fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően az MTVA közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Az MTVA bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.